حامد اسکندری

Past simple (I did)

با ادامه درسهای آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در درسهای قبلی به حال ساده در گرامر زبان انگلیسی پرداختیم. در این درس گرامر گذشته ساده در زبان انگلیسی را مرور میکنیم.

مثال زیر را ببینید :

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died

کلمات lived/started/died/was افعال گذشته ساده هستند. در ادامه گرامر Past simple را توضیح میدهیم :  

گذشته ساده در افعال باقاعده 

در افعال با قاعده انتهای Past simple با ed- به پایان میرسد.

I work in a travel agency now. Before that I worked in a shop
من در یک آژانس مسافرتی کار میکنم. قبل از آن در یک مغازه کار می کردم.

We invited them to our party but they decided not to come.
ما آنها را به مهمانی دعوت کردیم اما آنها تصمیم گرفتند که نیایند

The police stopped me on my way home last night.
دیشب پلیس هنگام بازگشت من به خانه جلوی مرا گرفت

She passed her examination becuase she studied very hard.
او در امتحان خود قبول شد (امتحان خود را پاس کرد) زیرا خیلی سخت درس خوانده بود

 

گذشته ی ساده در افعال بی قاعده

اما بسیاری از فعلهای زبان انگلیسی ، فعل های بی قاعده هستند. هنگام استفاده از فعل های بی قاعده در گذشته ساده زبان انگلیسی از حرف ed- در انتهای فعل استفاده نمی شود.

write -> wrote : Mozart wrote more than 600 pieces of music.

see -> saw : We saw Rose in town a few days ago.

go -> went : I went to the cinema three times last week.

shut -> shut : It was cold, so I shut the window.

_______________________________________________

جملات منفی و سوالی همراه با گذشته ساده 

در سوال های انگلیسی و جملات منفی در زبان انگلیسی، از did/didn't همراه با فرم Infinitive استفاده میکنیم.

I enjoyed -> did you enjoy?   ,   I didn't enjoy

She saw -> did she see?   ,   she didn't see

They went ->  did they go?  ,  they didn't go

یک مثال از سوالی کردن زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی :

A: Did you go out last night?

B : Yes, I went to the cinema but I didn't enjoy the film much. 

- When did Mr Thomas die?     - About ten years ago. 

- They didn't invite her to the party, so she didn't go.

- 'Did you have time to write the letter?'   'No, I didn't'

 توجه :  هنگام استفاده از زمان گذشته ساده در انگلیسی هنگامی که فعل اصلی do باشد.

 - What did you do at the weekend?

- I didn't do anything.

_______________________________________________

گذشته ساده فعل be

گذشته فعل be دو کلمه was/were است :

I/he/she/it  +  was/wasn't
was I/he/she/it?

we/you/they +  were/weren't
were we/you/they?

 

توجه : ما did در جملات منفی و سوالی همراه با was/were استفاده نمی کنیم

 - I was angry because there were late.

- Was the weather good when you were on holiday?

- They weren't able to come because they were so busy.

- Did you go out last night or were you too tired?

_________________________________________ 

در پست های آینده همچنان گرامر زبان انگلیسی به خصوص گرامر زمانها در انگلیسی را ادامه خواهیم داد.
:: برچسب‌ها: گذشته ساده, گذشته ساده در زبان انگلیسی, گرامر past simple, زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩٢/۱/٢٦
نظرات ()

Present continuous and present simple (2) (I am doing and I do

ما در گرامر زبان انگلیسی از افعال استمراری تنها برای اتفاقها و رخدادها استفاده میکنیم. (مانند خوردن، باران باریدن). اما فعل هایی مانند (دانستن و دوست داشتن know , like ) جزو فعل های رخدادی محسوب نمیشوند. در زبان انگلیسی شما نمی توانید بگویید 'I am knowing' و یا 'they are liking'. تنها باید بگویید 'I know' , 'they like'.

در گرامر زبان انگلیسی فعل های زیر در حالت عادی به عنوان افعال استمراری به کار نمیروند :

like - love - hate - want - need - prefer - know - realise - suppose - mean - understand - believe - remember - belong - contain - consist - depend - seem

در زیر مثالهایی از کاربرد افعال بالا را می بینید :

 

- I'm hungry. I want something to eat. (not 'I'm wanting').
من گرسنه هستم. میخواهم چیزی بخورم

- Do you understand what I mean?
متوجه می شوی من چه منظوری دارم؟

- Ann doesn't seem very happy at the moment.
آنه در حال حاضر به نظر خوشحال نمی آید

هنگامی که think به معنای باور کردن believe استفادهمینه شود نمی توانید به صورت استمراری به کار ببرید. 

- What do you think will happen? (thinking = believing , not 'What do you thinking?')
به نظرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- but : You look serious. What are you thinking about? 
جدی به نظر میرسی. به چی فکر میکنی؟

- I'm thinking of giving up my job. (thinking = considering)
من به استعفا از کارم فکر میکنم

در هنگام استفاده از حال Present continuous هنگامی که have به معنی 'posess' باشد از continuous استفاده نمیکنیم.

- We're enjoying our holiday. We have a nice room in the hotel. (not 'we're having')

- We're enjoying our holiday. We're having a great time.

see - hear - smell - taste :

در گرامر زبان انگلیسی در حالت عادی از حال ساده ( و نه استمراری) برای این افعال استفاده میکنیم :

- Do you see that man over there? (not 'are you seeing?')
آن مرد را آنجا میبینی؟

- This room smells. Let's open a window.
این اتفاق بو میدهد. لطفا یک پنجره را باز کنید

معمولا از can + see/hear/smell/taste استفاده میکنیم:

- Listen! Can you hear something.
گوش بده! میتوانی چیزی بشنوی؟


اما میتوان از حال استمراری برای see استفاده کرد،هنگامی که به معنی قرار داشتن با کسی 'having a meeting with' (به خصوص در آینده) باشد.

 

 

 

 

- I'm seeing the manager tomorrow morning.
فردا صبح مدیر را میبینیم (فردا صبح با مدیر قرار دارم)ه

 

 

:: برچسب‌ها: گرامر زبان انگلیسی زمانها, آموزش گرامر زبان انگلیسی, گرامر present continuous, گرامر present simple
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
نظرات ()

Present continuous and present simple (1) (I am doing and I do)

مقایسه بین حال ساده و حال استمراری :

حال استمراری :
از حال استمراری برای چیزی که در حال گفتن جمله اتفاق می افتد استفاده می شود. این کار هنوز تمام نشده است.

Present continuous (I am doing)

آینده ....................... حال .................... گذشته
I am doing

- The water is boiling. Can you turn it off?
آب در حال جوشیدن است. می توانید خاموشش کنید؟

- Listen to these people. What language are they speaking?
به این افراد گوش بدهید. به چه زبانی در حال گفتگو هستند؟

- Let's go out. It isn't raining now.
بیا برویم بیرون. الان در حال باریدن باران نیست.

- 'Don't distrub me. I'm busy.'  'Why? What are you doing?'

"مزاحم من نشوید. من مشغول هستم" "چرا؟ در حال انجام چه کاری هستی؟

- I'm going to bed now. Goodnight!
من در حال رفتن به رختخواب هستم. شب بخیر!

- Maria is in Britain at the moment. She's learning English.
ماریا در حال حاضر در بریتانیا است. او در حال یادگیری انگلیسی می باشد

 

از حال استمراری برای وضعیت های موقت نیز استفاده می شود.

- I'm living with some friends until I find a flat.
من در حال حاضر با دوستانم زندگی میکنم تا هنگامی که یک آپارتمان پیدا کنم

- 'You're working hard today.'   'Yes, I've got a lot to do.'
امروز خیلی سخت کار میکنی. بله کارهای زیادی برای انجام دادن دارم

 _____________________________________

 
از حال ساده برای چیزهایی که به صورت عمومی یا چیزهای که به صورت مکرر اتفاق می افتند استفاده می شود..

Present simple (I  do)

آینده ....................... حال .................... گذشته
<---------------------- I do --------------------> 

 - Water boils at 100 degrees celsius.
آب در 100 درجه سلسیوس می جوشد.

- Excuse me, do you speak English?
عذر می خواهم، شما انگلیسی صحبت میکنید؟

- It doesn't rain very much in summer.
در تابستان خیلی باران نمی بارد 

- What do you usually do at weekends.
معمولا در آخر هفته ها چه کاری انجام میدهید؟

- What do you do? (= What's your job?)
چه کار میکنید؟ = شغل شما جیست

- I always go to bed before midnight.
من همیشه قبل از نیمه شب به خواب میروم

- Most people learn to swim when they are children. 
بیشتر افراد وقتی کودک هستند یاد میگیرند چگونه شنا کنند

از حال ساده برای وضعیت های دائمی نیز استفاده می شود.

- My parents live in London. they have lived there all their lives.
والدین من در لندن زندگی می کنند. آنها همه عمر خود را در آنجا سپری کرده اند

- John isn't lazy. He works very hard most of the time. 
جان تنبل نیست. او بیشتر اوقات خیلی سخت کار می کند

_____________________________

معمولا می گوییم 'I always do something' یا (I do it every time=) 

I always go to work by car. (not 'I'm always going')

همچنین می توانید بگویید (I'm always doing something) ، اما این معنی دیگری می دهد. مثال های زیر را ببینید :

 I've lost my key again. I'm always losing things.

جمله I'm always losing things به این معنی نیست که من همیشه چیزی را گم میکنم بلکه یعنی من بیشتر از اندازه طبیعی گم میکنم I lose things too often, more often than normal.

You're always -ing یعنی شما کاری را بسیار بیشتر از حد طبیعی یا معمولی انجام می دهید.

- You're always watching television. You should do something more active.
تو همیشه (=خیلی زیاد و بیش از حد) تلویزیون نگاه میکنی. باید کارهای با فعالیت بدنی بیشتر انجام دهی

- John is never satisfied. He's always complaining.
جان هیچوقت راضی نیست. او همیشه (=بیشتر اوقات) در حال شکایت است

 
:: برچسب‌ها: آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی, گرامر زبان انگلیسی زمانها, گرامر زبان انگلیسی present simple, گرامر زبان انگلیسی+زمان حال استمراری
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
نظرات ()

Present simple (I do)

 الکس راننده اتوبوس است اما در حال حاضر در تخت خود به خواب رفته. بنابر این :

He is not driving a bus. (He is sleep او خواب است)

but He drives a bus. (He is a bus driver او راننده اتوبوس است )

I/we/you/they + drive/work/do etc.

he/she/it  + drives/works/does etc.

ما از حال ساده برای صحبت کردن در مورد مسائل به صورت عمومی، استفاده می‌کنیم. هنگام استفاده از حال ساده تنها به حال حاضر فکر نمی کنیم و از آن برای چیزی که همیشه یا به صورت مکرر اتفاق می افتد، یا چیزی که در حالت کلی درست است، استفاده می کنیم. مهم نیست که این اتفاق در زمان گفتن جمله در حال رخ دادن باشد.

- Nurses look after patients in hospitals. 
پرستاران در بیمارستان از بیماران مراقبت می کنند

- I usually go away at weekends.
من معمولا در آخر هفته ها از خانه بیرون می روم.

- The earth goes round the sun.
زمین به دور خورشید می چرخد

به خاطر داشته باشید که ما در هنگام استفاده از he/she/it در انتهای فعل از حرف s استفاده می کنیم.

- I work ... but He works ...

- They teach ... but My sister teaches ... 

 ما از do/does برای پرسیدن سوال و جملات منفی استفاده می کنیم :

سوالی : 

do + I/we/you/they + work?/come?/do?

does + he/she/it + work?/come?/do?

منفی :

I/we/you/they + don't + work/come/do

he/she/it + doesn't + work/come/do

مثال :

- I come from Canada. Where do you come from?
من اهل کانادا هستم. شما اهل کجایید

- 'Would you like a cigarette?'  'No, thanks. I don't smoke.'
یک سیگار دوست داری؟ نه ممنون من سیگاری نیستم

- What does this word mean? (not 'What means this word?')
این کلمه چه معنی میدهد؟

- Rice doesn't grow in cold climates.
برنج در آب و هوای سرد رشد نمی کند

در مثالهای زیر حرف do به عنوان فعل اصلی نیز استفاده می شود :

 - 'What do you do?'  ( = What's your job?)   'I work in a shop'
چه کار میکنید (=شغل شما چیست؟) من در یک مغازه کار میکنم

- He's so lazy. He doesn't do anything to help me. (not 'He doesn't anything')
او خیلی تنبل است. او هیچ کمکی به من نمی کند

ما از حال ساده برای وقتی که میخواهیم بگوییم کاری را معمولا چقدر انجام میدهیم نیز استفاده میکنیم :

- I get up at 8 o'clock every morning. (not 'I'm getting' )
من هر روز صبح ساعت 8 بیدار می شوم

- How often do you go to the dentist? (not 'How often are you going?)
معمولا هر چند وقت یک بار به دندانپزشکی میروید؟

- Ann doesn't drink tea very often.
آن خیلی چایی نمی نوشد

- In summer John usually plays tennis once or twice a week.
در تابستان جان معمولا یکبار یا دوبار در هفته تنیس بازی می کند

 

I promise / I apologise etc,

 
:: برچسب‌ها: گرامر انگلیسی, گرامر حال ساده در انگلیسی, گرامر انگلیسی زمان حال ساده
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱٠/٤
نظرات ()

Present continuous (I am doing)

مثال زیر را ببینید :

Ann is in her car. She is on her way to work.

She is driving to work. 

یعنی او هم اکنون (در زمانی که جمله گفته می شود) در حال رانندگی است و هنوز رانندگی او تمام نشده.

I am driving.

he/she/it is working.

we/you/they are doing etc. 

I am doing something به معنی  این است که من در وسط انجام دادن کاری هستم، آن کار را شروع کرده‌ام و هنوز آن را تمام نکرده‌ام.

معمولا عمل در زمان گفتن جمله اتفاق می افتد.

  • Please don't make so much noise. I'm working (not  'I work')
  • 'Where's Margarete?'   'She's having a bath.' (not 'she has a bath')
  • Let's go out now. It isn't rainingany more. (not 'it doesn't rain')
  • (at a party) Hello, Jane. Are you enjoying the party? (not 'do you enjoy')
  • I'm tired. I'm going to bed now. Goodnight!

اما گاهی ممکن است فعل دقیقا در زمان گفتن جمله در حال اتفاق نباشد. مثال زیر را ببینید :

Tom :  'I'm reading an interesting book at the moment. I'll lend it to you when I've finished it.'

تام همین الان در حال خواندن کتاب نیست. منظور او این است که او خواندن یک کتاب را شروع کرده اما هنوز آن را تمام نکرده است.

مثال های بیشتر :

Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian.
اما ممکن است همین الان در زمان گفتن این جمله در حال خواندن زبان ایتالیایی نباشد

 Some friends of mine are building their own house. They hope it will be finished before next summer.
بعضی از دوستان من در حال ساختن خانه خودشان هستند. آنها امیدوارند قبل از تابستان تمام شود.

ما از حال استمراری برای زمانی که چیزی در حال اتفاق افتادن در دوره زمانی فعلی می باشد نیز استفاده میکنیم. به طور مثال : امروز / این هفته / امروز بعد از ظهر..

- You're working hard today. تو امروز خیلی سخت کار میکنی
- Yes, I have a lot to do. 

Is susan working this week? آیا سوزان این هفته کار میکند؟
- No, she's on holiday.

 از حال استمراری برای زمانی که درباره تغییراتی که در اطراف ما رخ می دهند نیز استفاده می شود. مثال :

The population of the world is rising very fast.
جمعیت دنیا با سرعت زیادی در حال زیاد شدن است

Is your English getting better?
آیا [زبان] انگلیسی شما در حال بهتر شدن است؟

 

 
:: برچسب‌ها: گرامر این یوز, حال استمراری, گرامر انگلیسی, گرامر present continuous
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱٠/۱
نظرات ()


   
linkcolor= a target=post3 cellpadding=_blankdiv class=