حامد اسکندری

Present continuous and present simple (1) (I am doing and I do)

مقایسه بین حال ساده و حال استمراری :

حال استمراری :
از حال استمراری برای چیزی که در حال گفتن جمله اتفاق می افتد استفاده می شود. این کار هنوز تمام نشده است.

Present continuous (I am doing)

آینده ....................... حال .................... گذشته
I am doing

- The water is boiling. Can you turn it off?
آب در حال جوشیدن است. می توانید خاموشش کنید؟

- Listen to these people. What language are they speaking?
به این افراد گوش بدهید. به چه زبانی در حال گفتگو هستند؟

- Let's go out. It isn't raining now.
بیا برویم بیرون. الان در حال باریدن باران نیست.

- 'Don't distrub me. I'm busy.'  'Why? What are you doing?'

"مزاحم من نشوید. من مشغول هستم" "چرا؟ در حال انجام چه کاری هستی؟

- I'm going to bed now. Goodnight!
من در حال رفتن به رختخواب هستم. شب بخیر!

- Maria is in Britain at the moment. She's learning English.
ماریا در حال حاضر در بریتانیا است. او در حال یادگیری انگلیسی می باشد

 

از حال استمراری برای وضعیت های موقت نیز استفاده می شود.

- I'm living with some friends until I find a flat.
من در حال حاضر با دوستانم زندگی میکنم تا هنگامی که یک آپارتمان پیدا کنم

- 'You're working hard today.'   'Yes, I've got a lot to do.'
امروز خیلی سخت کار میکنی. بله کارهای زیادی برای انجام دادن دارم

 _____________________________________

 
از حال ساده برای چیزهایی که به صورت عمومی یا چیزهای که به صورت مکرر اتفاق می افتند استفاده می شود..

Present simple (I  do)

آینده ....................... حال .................... گذشته
<---------------------- I do --------------------> 

 - Water boils at 100 degrees celsius.
آب در 100 درجه سلسیوس می جوشد.

- Excuse me, do you speak English?
عذر می خواهم، شما انگلیسی صحبت میکنید؟

- It doesn't rain very much in summer.
در تابستان خیلی باران نمی بارد 

- What do you usually do at weekends.
معمولا در آخر هفته ها چه کاری انجام میدهید؟

- What do you do? (= What's your job?)
چه کار میکنید؟ = شغل شما جیست

- I always go to bed before midnight.
من همیشه قبل از نیمه شب به خواب میروم

- Most people learn to swim when they are children. 
بیشتر افراد وقتی کودک هستند یاد میگیرند چگونه شنا کنند

از حال ساده برای وضعیت های دائمی نیز استفاده می شود.

- My parents live in London. they have lived there all their lives.
والدین من در لندن زندگی می کنند. آنها همه عمر خود را در آنجا سپری کرده اند

- John isn't lazy. He works very hard most of the time. 
جان تنبل نیست. او بیشتر اوقات خیلی سخت کار می کند

_____________________________

معمولا می گوییم 'I always do something' یا (I do it every time=) 

I always go to work by car. (not 'I'm always going')

همچنین می توانید بگویید (I'm always doing something) ، اما این معنی دیگری می دهد. مثال های زیر را ببینید :

 I've lost my key again. I'm always losing things.

جمله I'm always losing things به این معنی نیست که من همیشه چیزی را گم میکنم بلکه یعنی من بیشتر از اندازه طبیعی گم میکنم I lose things too often, more often than normal.

You're always -ing یعنی شما کاری را بسیار بیشتر از حد طبیعی یا معمولی انجام می دهید.

- You're always watching television. You should do something more active.
تو همیشه (=خیلی زیاد و بیش از حد) تلویزیون نگاه میکنی. باید کارهای با فعالیت بدنی بیشتر انجام دهی

- John is never satisfied. He's always complaining.
جان هیچوقت راضی نیست. او همیشه (=بیشتر اوقات) در حال شکایت است

 
:: برچسب‌ها: آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی, گرامر زبان انگلیسی زمانها, گرامر زبان انگلیسی present simple, گرامر زبان انگلیسی+زمان حال استمراری
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
نظرات ()

Present simple (I do)

 الکس راننده اتوبوس است اما در حال حاضر در تخت خود به خواب رفته. بنابر این :

He is not driving a bus. (He is sleep او خواب است)

but He drives a bus. (He is a bus driver او راننده اتوبوس است )

I/we/you/they + drive/work/do etc.

he/she/it  + drives/works/does etc.

ما از حال ساده برای صحبت کردن در مورد مسائل به صورت عمومی، استفاده می‌کنیم. هنگام استفاده از حال ساده تنها به حال حاضر فکر نمی کنیم و از آن برای چیزی که همیشه یا به صورت مکرر اتفاق می افتد، یا چیزی که در حالت کلی درست است، استفاده می کنیم. مهم نیست که این اتفاق در زمان گفتن جمله در حال رخ دادن باشد.

- Nurses look after patients in hospitals. 
پرستاران در بیمارستان از بیماران مراقبت می کنند

- I usually go away at weekends.
من معمولا در آخر هفته ها از خانه بیرون می روم.

- The earth goes round the sun.
زمین به دور خورشید می چرخد

به خاطر داشته باشید که ما در هنگام استفاده از he/she/it در انتهای فعل از حرف s استفاده می کنیم.

- I work ... but He works ...

- They teach ... but My sister teaches ... 

 ما از do/does برای پرسیدن سوال و جملات منفی استفاده می کنیم :

سوالی : 

do + I/we/you/they + work?/come?/do?

does + he/she/it + work?/come?/do?

منفی :

I/we/you/they + don't + work/come/do

he/she/it + doesn't + work/come/do

مثال :

- I come from Canada. Where do you come from?
من اهل کانادا هستم. شما اهل کجایید

- 'Would you like a cigarette?'  'No, thanks. I don't smoke.'
یک سیگار دوست داری؟ نه ممنون من سیگاری نیستم

- What does this word mean? (not 'What means this word?')
این کلمه چه معنی میدهد؟

- Rice doesn't grow in cold climates.
برنج در آب و هوای سرد رشد نمی کند

در مثالهای زیر حرف do به عنوان فعل اصلی نیز استفاده می شود :

 - 'What do you do?'  ( = What's your job?)   'I work in a shop'
چه کار میکنید (=شغل شما چیست؟) من در یک مغازه کار میکنم

- He's so lazy. He doesn't do anything to help me. (not 'He doesn't anything')
او خیلی تنبل است. او هیچ کمکی به من نمی کند

ما از حال ساده برای وقتی که میخواهیم بگوییم کاری را معمولا چقدر انجام میدهیم نیز استفاده میکنیم :

- I get up at 8 o'clock every morning. (not 'I'm getting' )
من هر روز صبح ساعت 8 بیدار می شوم

- How often do you go to the dentist? (not 'How often are you going?)
معمولا هر چند وقت یک بار به دندانپزشکی میروید؟

- Ann doesn't drink tea very often.
آن خیلی چایی نمی نوشد

- In summer John usually plays tennis once or twice a week.
در تابستان جان معمولا یکبار یا دوبار در هفته تنیس بازی می کند

 

I promise / I apologise etc,

 
:: برچسب‌ها: گرامر انگلیسی, گرامر حال ساده در انگلیسی, گرامر انگلیسی زمان حال ساده
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱٠/٤
نظرات ()

Present continuous (I am doing)

مثال زیر را ببینید :

Ann is in her car. She is on her way to work.

She is driving to work. 

یعنی او هم اکنون (در زمانی که جمله گفته می شود) در حال رانندگی است و هنوز رانندگی او تمام نشده.

I am driving.

he/she/it is working.

we/you/they are doing etc. 

I am doing something به معنی  این است که من در وسط انجام دادن کاری هستم، آن کار را شروع کرده‌ام و هنوز آن را تمام نکرده‌ام.

معمولا عمل در زمان گفتن جمله اتفاق می افتد.

  • Please don't make so much noise. I'm working (not  'I work')
  • 'Where's Margarete?'   'She's having a bath.' (not 'she has a bath')
  • Let's go out now. It isn't rainingany more. (not 'it doesn't rain')
  • (at a party) Hello, Jane. Are you enjoying the party? (not 'do you enjoy')
  • I'm tired. I'm going to bed now. Goodnight!

اما گاهی ممکن است فعل دقیقا در زمان گفتن جمله در حال اتفاق نباشد. مثال زیر را ببینید :

Tom :  'I'm reading an interesting book at the moment. I'll lend it to you when I've finished it.'

تام همین الان در حال خواندن کتاب نیست. منظور او این است که او خواندن یک کتاب را شروع کرده اما هنوز آن را تمام نکرده است.

مثال های بیشتر :

Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian.
اما ممکن است همین الان در زمان گفتن این جمله در حال خواندن زبان ایتالیایی نباشد

 Some friends of mine are building their own house. They hope it will be finished before next summer.
بعضی از دوستان من در حال ساختن خانه خودشان هستند. آنها امیدوارند قبل از تابستان تمام شود.

ما از حال استمراری برای زمانی که چیزی در حال اتفاق افتادن در دوره زمانی فعلی می باشد نیز استفاده میکنیم. به طور مثال : امروز / این هفته / امروز بعد از ظهر..

- You're working hard today. تو امروز خیلی سخت کار میکنی
- Yes, I have a lot to do. 

Is susan working this week? آیا سوزان این هفته کار میکند؟
- No, she's on holiday.

 از حال استمراری برای زمانی که درباره تغییراتی که در اطراف ما رخ می دهند نیز استفاده می شود. مثال :

The population of the world is rising very fast.
جمعیت دنیا با سرعت زیادی در حال زیاد شدن است

Is your English getting better?
آیا [زبان] انگلیسی شما در حال بهتر شدن است؟

 

 
:: برچسب‌ها: گرامر این یوز, حال استمراری, گرامر انگلیسی, گرامر present continuous
ن : مهرداد
ت : ۱۳٩۱/۱٠/۱
نظرات ()
   
linkcolor= a target=post3 cellpadding=_blankdiv class=